شوتوکان کاراته ساساکی ها استان یزد
یکشنبه 9 دی‌ماه سال 1386